Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки

Публікації PDF Друк e-mail
 • Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні: Нариси. - К.: УДПУ, 1994. - 228 с.
  Розглядається історія розвитку освіти дорослих в Україні в площині різних за характером соціально-економічних умов. Розгляд проблеми здійснюється через призму діалектичної єдності загальнолюдських та національних цінностей, на принципах об'єктивності та альтернативності викладу.
  Книга дає уявлення про концептуальні підходи становлення і розвитку „позаурядового" напрямку освіти в Україні, починаючи з середини XIX ст., про впровадження ідеї демократизації освіти, пошуки створення умов і можливостей для навчання людини протягом усього життя, а також про послідовність урядових спроб збереження і розвитку освітніх надбань в 1917-1920 рр.
 • Вовк Л.П. Громадсько-педагогічне сподвпжництво в Україні (етапи і особливості). - К.: Пошуково-видавниче агентство, Видавничий центр ..Просвіта". 1998. - 179 с.
  У книзі, на основі широкого кола джерел, висвітлюються етапи поступальності громадсько-педагогічного сподвижництва в Україні з II Пол. XIX до кінця 20-х років XX ст. Освіта і педагогічна думка переживала непрості часи, які і суспільна історія. Але прогресивні освітні тенденції започатковувались, зберігались і примножувались у царині громадсько-педагогічної діяльності.
 • Вовк Л.П., Падалка О.С, Черкасов О.В. Персоніфікований систематизаюр-хрестоматія досліджень генезис історико-недагогічннх знань в Україні (II Пол.ХІХ - поч. XX ст.). - К.: вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002.
  „Систематизатор" є спробою створення на науково-навчальному рівні біо-бібліографічної хрестоматії вітчизняних авторів праць з історії педагогіки II Пол. XIX - поч. XX. 
  Обрана укладачами форма посібника передбачає коротку, але послідовну інформацію про авторів і їх найважливіші праці.
 • Вовк Л.П. (співавтор.) Словник навчально-педагогічних понять і термінів: методичний посібник,- К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - 83 с.
  Структуровано за темами та змістом програм з "Історії педагогіки" та "Педагогіки" НПУ імені М.П. Драгоманова
  "Словник" репрезентує поняття до розділів: загальні основи педагогіки; теорія навчання ( дидактика); теорія виховання; школознавство.
 • Шкурко І.І. Соціально-гуманітарна і політична підготовка майбутніх учителів /історико-педагогічний аспект/: Навч.посібник. - К.: КДПІ. 1992. - 144 с.
  Показано процес соціально-гуманітарної і політичної підготовки студентів педагогічних інститутів і університетів України в період 1944-1970 рр. Особливу увагу приділено ролі педагогічної практики, науково-дослідної, трудової і суспільно корисної, а також культурно-просвітницької роботи у соціально-гуманітарній і політичній підготовці вчительських кадрів. Зроблено акцент на аналізі не тільки позитивних, а й негативних сторін діяльності вузів у реалізації досліджуваної проблеми.
 • Войнолович О.О. Організація шкільної освіти для національних меншин в Україні: 20-30 рр. - К.- Полтава. 1992. - 150с.
  Розкривається стан шкільної освіти для національних меншин в Україні, висвітлюється діяльність в даному напрямку Народного комісаріату освіти України, його органів на місцях, аналізується досвід окремих національних шкіл, вищих та середніх педагогічних закладів.
 • Семерникова Р.А. (в соавторстве) Метод научной педагогикп Марии Монтессори - К.. 1993.-145с.
  В книге приводятся избранные педагогические труды итальянского педагога Марии Монтессори, раскрывающие суть ее метода дошкольного воспитания в «Домах ребенка», применяемого в дошкольных учреждениях ряда стран мира, в том числе в России и Украине; характеризуется отношение к теории и практике домов ребенка Монтессори в педагогических произведениях отечественных педагогов - С.Ф. Руссовой, Н.Д. Лубенец, Е.И., Тихеевой, Ю.И. Фаусек.
 • Панченко Г.Д. Використання освітньо-внховного потенціалу гуманітарних предметів в екологічному вихованні школярів. - К.: УДПУ. 1997 - с. 181.
  У посібнику дається короткий історико-педагогічний аналіз розвитку вітчизняної природоохоронної думки (до чорнобильський період) обґрунтовується необхідність і можливості використання освітньо-виховного потенціалу гуманітарних предметів в екологічному вихованні школярів, характеризується стан екологічного виховання в сучасній школі, намічаються шляхи його удосконалення.
 • Падалка О.С., Шпак О.Т., Шепотько В.П. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності: Навчальний посібник. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 224 с.
  У роботі висвітлюються актуальні питання економічної підготовки педагогічних кадрів, від яких значною мірою залежить готовність школярів, учнівської молоді до економічної діяльності в умовах зростаючих вимог ринкової економіки. Розглядаються окремі аспекти генезису економічної думки на Україні, економічної компетентності освітян, управління економічною освітою і вихованням у системі навчально-виховного процесу.
 • Вовк Л., Падалка О., Панченко, Г., Акусок А., Вишківська В., Лещенко Н., Піскун О., Семерникова Р., Черкасов О., Шевченко А. Збірник навчальних програм із загальнопедагогічної підготовки. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2007. - 239с.
  Програми являють собою загальну базову частину змісту педагогічної підготовки для різних спеціальностей і рівнів підготовки спеціаліста, що є обов'язковою, як єдиний мінімум вимог до рівня знань з різних педагогічних дисциплін. Можуть бути використані для підготовки до екзаменів та самостійного опрацювання: бакалаврами, магістрами, вступниками до аспірантури (ч. І.); магістрами, аспірантами педагогічних та інших спеціальностей (ч. II.). Ч. III. спрямовано на використання студентами та керівниками педагогічних практик. Програми спецкурсів (ч. IV) розраховані на доповнене і поглиблене вивчення нормативних дисциплін в системі підготовки бакалаврів і магістрів різних спеціальностей.
 • Падалка О.С. Професійно-економічна підготовка вчителя: Монографія - К.: Четверта хвиля. 2001. -310 с.
  У монографії висвітлюються особливості економічної підготовки майбутнього вчителя у контексті соціокультурних і професійних механізмів.
  Для викладачів, наукових працівників, по шукачів наукових ступенів, студентів, учителів та керівників освітніми закладами.
 • Падалка О.С. (у співавторстві). Педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Четверта хвиля, 2003. - 224 с.
  У навчальному посібнику на основі узагальнення практичної діяльності розкриваються різноманітні проблеми і аспекти виховання. Багато уваги приділено питанням становлення вчителя, оволодіння ним секретами педагогічної майстерності.
 • Падалка О.С, Сасова І.А., Шпак О.Т. Економічна підготовка учнів шкіл. Навчальний посібник. -К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 1999. - 88 с.
  У навчальному посібнику викладені загально педагогічні основи економічної підготовки учнів сільських шкіл. Розкриті методи роботи вчителів на уроках, у позаурочний час у процесі виробничої праці, дані рекомендації і поради по роботі НВБ, факультативних курсів, підвищенню кваліфікації вчителів з проблеми економічної освіти і виховання учнів.
 • Шпак ОЛ. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти. - К.: Четверга хвиля. 2000. - 352 с.
  У монографії на широкому експериментально-дослідному матеріалі розглядаються методологічні, наукові, організаційні і методичні основи економічної підготовки педагогічних кадрів в системі безперервної освіти. Аналізується структура, форми, напрямки, засоби і форми практичної реалізації цієї проблеми, вмотивовується її прогностичність у формуванні активної та свідомої економічної діяльності суб'єктів.
 • Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання. - К.: Видавництво імені Олени Теліги. 2003.-328 с.
  У книжці висвітлено науково-теоретичні засади, духовні цінності сучасного українського виховання. Розкрито основні шляхи відродження та розвитку народної і наукової національної педагогіки. Обґрунтовано проблеми оновлення змісту освіти загальноосвітньої середньої школи, напрямки, форми і засоби роботи, що мають на меті виховання в учнів історичної пам'яті, української національної гідності, свідомості і самосвідомості, характеру і світогляду.
 • Вовк Л.П., Панченко Г.Д., Падалка О.С, Вишківська В.Б., Піскун О.В. Програма та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. 2004. - 75 с.
  Визначальними завданнями педагогічної практики є розвиток індивідуальних, професійних, творчих здібностей майбутніх вчителів. Реалізація завдання відбувається через диференціацію та індивідуалізацію змісту, організацію практики (варіативність завдань, що пропонуються студентам на вибір з урахуванням рівня їхньої професійної спрямованості, загальноосвітньої і професійної підготовки, індивідуальних особливостей; добровільний вибір об'єкту роботи і видів діяльності; широке поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи).
 • Вовк Л., Падалка О., Семерникова Р.. Основи педагогіки вищої школи. Навчально-методпчнпй комплекс для аспірантів і магісірів. - К.: НПУ імені М.П., Драгоманова. 2005. - 59 с.
  Програма спрямована на підготовку викладачів до реалізації особистісно-зорієнтованого навчання, внесення суттєвих коректив у загальну організацію і управління педагогічним процесом.
  У Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова програма є базовою для аспірантської підготовки, семінарів співшукачів вченого ступеня з проблем педагогіки вищої школи, спецкурсів і спецсемінарів, підготовки до складання кандидатського мінімуму.
  Обсяг матеріал), передбачуваний програмою, створює умови для його варіативної реалізації залежно від індивідуально-педагогічних потреб відповідної аудиторії. Список літератури розрахований на розкриття різних аспектів діяльності вищої школи.
 • Вовк Л., Падалка О. Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічності освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти): Збірник наукових праць за матеріалами першої науково-практичпої конференції, присвяченої 170-річчю вищої педагогічної освіти в м. Києві. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2005. - 150с.
  Розглянуто історико-педагогічні, теоретико-практичні проблеми підготовки вчителя в контексті сучасних цінностей освіти. Проаналізовано інноваційні технології, що забезпечують підготовку на рівні входження вітчизняної професійної освіти у світовий освітній простір.
  Адресовано викладачам, докторантам, аспірантам, магістрам, всім кого цікавлять проблеми педагогічної освіти.
 • Вовк Л.П., Панченко Г.Д., Падалка О.С. Педагогіка: типова програма та організаційно-педагогічні завдання. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006 - 77 с.
  Програма орієнтована для різних інститутів, факультетів і спеціальностей (стаціонар, заочна, вечірня дистанційна форма навчання та екстернату) НПУ імені М.П. Драгоманова. Програма з курсу "Педагогіка" структурована за технологією кредитно-модульної (модульно-реитингової) системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти.
 • Вовк Л. Історія педагогіки: типова програма та організаційно-педагогічні завдання К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. - 2006. - 115с.
  Програма з курсу "Історія педагогіки" структурована за технологією кредитно-модульної (модульно-рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах освіти.
  Орієнтовано для різних інститутів, факультетів і спеціальностей (стаціонар, заочне, вечірнього відділення та екстернату, інституту дистанційної освіти) НПУ імені М.П. Драгоманова.
 • Падалка О.С, Черкасов О.В. Програма навчального курсу "Економіка освіти" для педагогічних університетів. - К.:НПУ імен М.П. Драгоманова. 2005. -41с
 • Шевченко А. Навчальна програма з дисципліни "Педагогічна діяльність в умовах тимчасового виховного середовища"/ За заг.ред.Л.Вовк, П.Дмитренко - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2005. - 29 с.
 • Кушнірук С.А. (У співавторстві). Педагогічна практика студентів. Навчально-методичний посібник. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова". 2006. - 90 с.
 • Вишківська В.Б. Практикум з теорії виховання (для спеціальностей „релігієзнавство". "культурологія", „філософія", „політологія" та ".правознавство"). Методичний посібник. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2007.-48 с.
  Запропонований інноваційний підхід до опрацювання тематики семінарсько-практичних занять з III модулю курсу педагогіки „Теорії виховання".
 • Піскун О.В. Використання якісних задач в особнстісно-зорієнтованому навчанні фізики (методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів) - К.. НПУ імені М.П.Драї оманова. 2007. - 96 с.
  У методичному посібнику визначено специфік) якісних задач за умов особистісно-зорієнтованого навчання фізики, наведено їх класифікацію та прийоми розв'язування.
 • Вовк Л.П., Падалка О.С. та ін. Педагогічна освіта України: національні традиції та європейські інновації. Матеріали науково-практичної конференції. Секція IV. Проблеми змісту педагогічної підготовки в умовах європейського освітнього та інтеграційного процесу. К.: „МП Леся". 2006. - 240 с.
  Видання спрямоване на розкриття тенденцій розвитку педагогічних технологій, проблем самопідготовки майбутнього вчителя, осооистісно-орієнтованого педагогічного процесу та їх віддзеркалення в історії, теорії, практиці підготовки вчителя.
 • Падалка О.С, Скрнпченко Л.О.. Скрипченко О.В. Психолого-педагої ічні основи навчання: Навчально посібник. Ч. І.. Ч.П. - К.: Український Центр духовної культури. 2008 - 420с.
  Посібник присвячено аналіз} психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.
 • Вовк Л.П., Падалка О.С, (співавтор.) Українського-англійський словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник.. - К.: Український Центр ДУХОВНОЇ культури. 2005. - 168 с.
  Видання розраховано для використання у процесі педагогічної підготовки майбутнього вчителя за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра, при написанні дипломних, магістерських, дисертаційних робіт, авторефератів.
 • Вовк Л., Гончаров В., Падалка О. та інші. Українсько-німецький словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник. - К.. 2007. - 1 59 с.
  Посібник відповідає науково-методичній версії вивчення курсів "Педагогіки" та "Історії педагогіки" у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
  Переклад навчально-педагогічних понять і термінів німецькою мовою дозволяє використовувати посібник також на заняттях з німецької мови.
 • Вовк Л., Гончаров В., Падалка О. та інші. Українсько-французськпй словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник. - К. 2007. - 293 с.
  Методичний посібник укладено як інструментарій реалізації змісту та технологій навчання психолого-педагогічним дисциплінам, магістрів, аспірантів та студентів іноземної філології.
 • Вовк Л.П., Падалка О.С, Панченко Г.Д., Піскун О.В., Вишківська В.Б. Виховання у ЦІЛІСНОМУ педагогічному процесі: Навчально-методпчний комплекс. - К.: „МП Леся", 2008. - 376
  Посібник є компактним навчально-методичний комплекс для вивчення за модульною технологією розділів курсу ..Педагогіки", що розкривають зміст ..Теорії виховання". Науково-методична версія посібника зорієнтована на розгляд проблем за схемою діяльнісного підходу. Посібник включає теоретичний, практичний блок, пролонговані завдання від курсової перевірки до випускного іспиту.
  Посібник розраховано на студентів всіх спеціальностей ВПНЗ.
 • Вовк Л.П. (у співавт. Кузьмінський А.І.. Омельяненко В.Л.> Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знания-Прес, 2006. - 423 с.
  У посібнику на системній основі наводяться завдання з базових тем курсу „Педагогіка" для самостійної роботи студентів. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни „Педагогіка" для вищих навчальних закладів. Це один із перших в Україні навчальних посібників такого типу.

 

Хто на сайті

На даний момент 3 гостей на сайті

Статистика

Переглянути хіти змісту : 199472

Новини та оголошення

ВхідВикористання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ