оголошеня 2017 Друк
оголошення
про порядок підготовки та складання вступних випробувань на підготовку дорктора філософії з галузі знань 01 освіта,
спеціальностей 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія та метолдика професійної освіти та ін.
Предметні комісії проводять консультації вступників до докторантури 2017 року (за термінологією до 2016 року - аспірантури), в обсязі стандарту вищої освіти галузі знань 01 - освіта за спеціальностями: 011 - науки про освіту; 012 - дошкільна освіта; 014 - середняф освіта; 015 - професійна освіта за спеціалізаціями (шифірами наукових спеціальностей до 2015 року): 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, 13.00.07 - теорія і методика виховання, 13.00.09 - теорія навчання, 13.00.02 - теорія та методика навчання, 13.00.08 - дошкільна педагогіка.
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №261 зміст, форма вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури відповідає неперервності освітньо-наукової підготовки за певною спеціальністю або відповідною галуззю. до аспірантури галузі знань 01 - освіта, за спеціальностями 011 - науки про освіту, 014 - середня освіта (за спеціалізаціями), 015 - професійна освіта вступники мають складати як Основну дисципліну, що поєднує в собі зміст загальної педагогічної підготовки за бакалавратом та магістратурою і як одну з Додаткових, що відповідає змісту найменування спеціальностей 014 - середня освіта (за спеціалізаціями): одну з методик вивчення дисциплін; 015 - професійна освіта (теорія та методика професійної освіти).
консультації предметною комісією проводяться до 10 липня 2017 року і з 25 серпня 2017 року щопонеділка з 11.00 в ауд. 2-10, вул.Тургенівська 8/14.
голова предметної комісії: проректор з наукової роботи, доктор фіз.-мат. наук, професор Торбін Г.М.;
члени предметної комісії завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор пед.наук, професор Вовк Л.П.; академік НАПН України, доктор пед. наук, професор Бондар В.І.; член-кор. НАПН України, професор Падалка О.С.; доктор пед.наук, професор Корець М.С.; кандидат пед.наук, доцент Вишківська В.Б.
повна інфлормація про прийом на навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова розмішена на сайті відділу аспірантури і докторантури університету.